Home Releases 2019, №2 (48)

Features of the Development of Ideas about the Cyclical Nature of Space and Time in Preschool Children

Young Scientist's Pages , UDC: 373.21 DOI: 10.25688/2076-9121.2019.48.2.11

Authors

  • Bochkina Elena Valerievna

Annotation

The article discusses the features of the development of ideas about the cyclical nature of space and time, and the processes occurring in them. The key difficulties arising in the process of development of ideas about the cyclical nature of space and time are highlighted. The feature of perception of space and time in children of senior preschool age, presented in the psychological-pedagogical literature, is analyzed. The features of the development of ideas about the cyclical nature of spatial-temporal processes taking into account sex differences are revealed.

How to link insert

Bochkina, E. V. (2019). Features of the Development of Ideas about the Cyclical Nature of Space and Time in Preschool Children Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №2 (48), 111-123. https://doi.org/10.25688/2076-9121.2019.48.2.11
References
1. Avruxin V.M., Turgulova B.D. Novy'e issledovaniya psixologii tvorchestva // Voprosy' psixologii. 1985. № 3. S. 178-179.
2. Vekker L.M. Psixika i real'nost': Edinaya teoriya psixicheskix processov. M.: Smy'sl, 1998. S. 45.
3. Vy'gotskij L.S. Istoriya razvitiya vy'sshix psixicheskix funkcij. SPb.: Piter, 2000. S. 102.
4. Zimbardo F., Bojd Dzh. Paradoks vremeni. Novaya psixologiya vremeni, kotoraya uluchshit vashu zhizn'. SPb.: Rech', 2010. S. 93.
5. Leont'ev A.N. Deyatel'nost'. Soznanie. Lichnost'. M.: Akademii pedagogicheskix nauk RSFSR, 1975. S. 89.
6. Rubinshtejn S.L. Osnovy' obshhej psixologii. SPb: Piter, 2010. S. 132-133.
7. Shiyan I.B. Predvosxishhayushhij obraz kak sredstvo dialekticheskogo my'shleniya u doshkol'nikov: avtoref. dis. ... kand. psixol. nauk. M.: Institut razvitiya lichnosti RAO, 1995. S. 140.
8. Friedman W.J., King M. Development of the time concept in children. New York: Oxford University Press, 1978. P. 48-71.
Download file .pdf 434.1 kb